ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kovács-Pali Norbert egyéni vállalkozó (székhely: 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 12.; nyilvántartási szám: [53109859]; a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Unió személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Rendelet (2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) alapján az alábbi adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé az általa gyűjtött személyes adatok felhasználásáról és az érintett természetes személyek jogairól.

A jelen Adatvédelmi- és kezelési tájékoztató az Adatkezelő által működtetett honlapon (https://evion.hu) kerül közzétételre.

 1. Adatkezelő adatai
Név:Kovács-Pali Norbert egyéni vállalkozó
Székhely:2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 12
Nyilvántartási szám:53109859
Adószám:

69387577-1-33

E-mail cím, telefonszám:kovacs.norbert@evion.hu, +36309436585
Honlap:www.evion.hu

 

 1. Adatkezelésre vonatkozó alapfogalmak

A jelen tájékoztató alkalmazásában:

2.1.      személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2.      adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3.      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4.      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.5.      érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

2.6.      az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.7.      felügyeleti hatóság:     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 1. Adatfeldolgozók, az adatok továbbítása

3.1.      Az érintett személyes adatait az Adatkezelő és azok az adatfeldolgozók érhetik el, akiknek a feladataik elvégzése érdekében szükségük van az érintett személyes adatára a jelen szabályzat 4. pontjában felsorolt célok érdekében, vagy ha ezt jogszabály előírja. A hozzáférés a szükségesség elvének betartása mellett valósulhat meg.

3.2.      Az Adatkezelő adózási és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a számlázással kapcsolatosan kezelt adatokat könyvviteli szolgáltató, mint adatfeldolgozó számára átadhatja. Az Adatkezelő a számlázási feladatai ellátására online számlázóprogramot használ. A számlázással kapcsolatos adatok továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére kerülnek átadásra.

A könyvviteli szolgáltató adatai:

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
E-mail cím, telefonszám:
Weboldal:

 

Az online számlázó programmal kapcsolatos szolgáltatást nyújtó adatai:

Cégnév:Billingo Technologies Zrt.
Székhely:1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
Cégjegyzékszám:01-10-140802
Adószám:27926309-2-41
Képviselő:Sárospataki Albert
E-mail cím, telefonszám:hello@billingo.hu
Weboldal:www.billingo.hu

 

 1. Adatkezelési tevékenységek

 

4.1.      Ügyféladatok, szerződő partnerekkel (természetes személy ügyfelekkel, valamint jogi személy ügyfelek képviseletében eljáró természetes személyekkel) kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja, jogalapjaA megrendelés alapján szerződés megkötése, valamint a létrejött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése, a szerződő partnerek értesítése és kapcsolattartás céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a megrendelés teljesítése.
A kezelt adatok köre–     azonosító adatok (név, születési név, születési idő, anyja születési neve, lakcím, adóazonosító jel, adószám, személyi igazolvány száma, lakcím)

–     kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, vevőazonosító szám)

–     bankszámlaszám.

Adatkezelés időtartamaA szerződés megszűnését (teljesítését) követő 5 év.

 

4.2.      Adózási és számviteli célból történő adatkezelés, számlázás

 

Adatkezelés célja, jogalapjaA számla kibocsátásához szükséges adatok adózási és számviteli kötelezettség céljából történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre–     azonosító adatok (név, születési név, születési idő, anyja születési neve, lakcím, adóazonosító jel, adószám, személyi igazolvány száma, lakcím)

–     kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, vevőazonosító szám)

–   bankszámlaszám.

Adatkezelés időtartama8 év

 

4.3.      Egyéb, az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek adatainak kezelése

 

Adatkezelés célja, jogalapjaA magánszemély részéről érkezett kérdés, panasz, észrevétel vagy egyéb megkeresés megválaszolása és megfelelő kezelése céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köreA magánszemély által a megkeresésében megadott személyes adatai és közlésének tartalma.
Adatkezelés időtartamaA megkeresést követő 5 év, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig terjedő idő.

 

4.4.    Az Adatkezelő weboldalán keresztül történő kapcsolatfelvétel, a weboldal látogatóinak adatkezelése

Az Adatkezelő weboldala (www.evion.hu) személyes adatok megadása és regisztráció nélkül látogatható. A weboldal látogatójának lehetősége van ugyanakkor a weboldalon keresztül nevének, e-mail címének és telefonszámának megadásával információ vagy ajánlatkérés céljából az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja és jogalapja:Az adatkezelés célja a weboldal látogatójával az által a weboldalon keresztül történő kapcsolat felvétele, jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:–   név,

–   e-mail cím,

–   telefonszám,

–   a weboldal látogatójának egyéb, a megkeresésben foglalt közlései.

Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelés időtartama a weboldalon keresztül küldött megkereséstől számított 5 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

4.5.    Az Adatkezelő weboldalán közzétett véleményekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő weboldalának „Referenciáink” menüpontjában az Adatkezelő ügyfelei által megfogalmazott vélemények kerültek feltüntetésre az ügyfelek nevének feltüntetése mellett.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja:Az adatkezelés célja az ügyfelek véleményének és ajánlásának a weboldalon történő közzététele a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása alapján.
A kezelt adatok köre:–   név,

–   weboldal

Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

4.6.    Tájékoztatás „sütik” („cookies”) alkalmazásáról

A sütik olyan kisméretű fájlok, melyek a weboldal által küldött információt tárolják a weboldal látogatójának böngészőjében.

A sütik nem alkalmasak a honlapot látogató személyazonosításához és nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

Az Adatkezelő honlapja a weboldal használata során sütik alkalmazásával az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • a látogató által használt IP cím,
 • a látogató által használt böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszere,
 • a weboldal látogatásának időpontja,
 • kattintás.

A fenti adatokat az Adatkezelő legfeljebb 90 napig őrzi meg.

Az Adatkezelő weboldalának látogatásával a látogató hozzájárul a sütik alkalmazásához. A hozzájárulás bármikor visszavonható a látogató által használt böngésző sütikre vonatkozó beállításai között. Előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Az Adatkezelő a www.evion.hu weboldalon az alábbi sütiket alkalmazza:

 1. Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik: Ezek használata szükséges a weboldal működéséhez, a weboldal funkcióinak megfelelő használatához. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
 2. Használatot elősegítő, funkcionális sütik: Ezek használatával növelhető a felhasználói élmény. Ezek a sütik járulnak hozzá a weboldal használatának kényelmesebbé tételéhez, például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, szövegméret, és egyéb, a látogatónak a weboldal beállításainak tárolásával.
 3. Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek használatával információ gyűjthető a weboldal látogatójának a weboldalon folytatott tevékenységéről (weboldalon eltöltött idő, kattintás).

A Google Analytics sütikről bővebb tájékoztatás olvasható a https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy  weboldalon.

 1. Célzott vagy reklám sütik: Ezek használatával biztosítható a weboldal látogatója számára az érdeklődési köre szempontjából releváns hirdetések megjelenítése.

A Google AdWords sütikről bővebb tájékoztatás olvasható a https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu weboldalon.

4.7.      Az Adatkezelő közösségi oldalainak (Facebook, Instagram) látogatásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja és jogalapja:Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, az Adatkezelő tevékenységére vonatkozó információk közösségi oldalon való megosztása, publikálása. Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kerül kapcsolatba, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:– közösségi oldalon publikusan elérhető név,

– közösségi oldalon publikusan elérhető fotó,

– minden, a közösségi oldalon keresztül az érintett által önkéntesen megosztott adat.

Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelés időtartama a közösségi oldalon keresztül küldött megkereséstől számított 5 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

4.8.      Az Adatkezelő hírlevelére feliratkozók adatkezelése

 

Az adatkezelés célja és jogalapja:Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevél és reklámanyag küldése az arra feliratkozók részére. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:– név,

– e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelés időtartama a hírlevél szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

 1. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

            Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a székhelyén (1048 Budapest, Megyeri út 212. I. emelet 3.) papír alapon vagy elektronikus formában saját informatikai rendszerén tárolja, amely során gondoskodik az adatok biztonságáról. E körben az Adatkezelő informatikai rendszerét tűzfallal védi,  és vírusvédelemmel látja el.

 

Az Adatkezelő az általa gyűjtött és tárolt személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezeli, és a személyes adatokat oly módon őrzi meg, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni.

 1. Tájékoztatás az érintett jogairól

6.1.      Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén pedig jogosult hozzáférni a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, valamint az alábbi információhoz:  az adatkezelés célja, időtartama; a kezelt személyes adatok kategóriái; az adatkezelés címzettjei; az érintett jogai.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó hiányos vagy pontatlan személyes adatokat kiegészítse, illetve kijavítsa.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az közérdekű feladat végrehajtásán alapul, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok

6.2.      A joggyakorlás módja

Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét írásban, postai úton a 2151 Fót, Kalász u. 22. címre, vagy az Adatkezelő […] e-mail címére elektronikus úton küldheti el.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán meghozott intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; weboldal: http://www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében.

Budapest, 2019.12.01

Kovács-Pali Norbert egyéni vállalkozó